Nichiren calme la tempête (Utagawa Kuniyoshi, 1797-1861)