Roue du Dharma (Dharmachakra)

Roue du Temps (Kalachakra)

Roue de la Vie (Karmachakra)