shichi juku-sai Toyokuni ga / Hiroshige hitsu

"Festival Oeshiki" au temple Honmon-ji (Ikegami)