https://www.youtube.com/watch?v=cxarLibW16w (en anglais) Différence entre la Nichiren Shu Shoshu et la Soka Gakkai 1/4

https://www.youtube.com/watch?v=S73tXgYpt44 (suite 2/4)

https://www.youtube.com/watch?v=grpVvLIs0VY : Choeizan Enkyoji Nichiren Shu (Series 2/ Part 1) Other Buddhist Traditions to Nichiren Shu

 
 
Retour