DICTIONNAIRE des TERMES BOUDDHIQUES

français, japonais, chinois, sanscrit, pali


Transcriptions du chinois
EFEO
Pinyin
Wade-Giles
Yale
notes
a a a a  
cha sha sha sha  Chan-wou-wei = Shan-wu-wei
chai shai shai shai  
chan shan shan shan  
chang shan shan shan  
chao shao shao shau Chao-k'ang = Shao-kang
che shi shih shr  
chei shei shei shei  
chen shen shen shen Chen-houei = Shen-hui
cheng sheng sheng sheng  
cheou shou shou shou  
cho shuo shuo shwo  
chö she she she Cho-louen (école) = She-lun
chou shu shu shu  
choua shua shua shwa  
chouai shuai shuai shwai  
chouan shuan shuan shwan  
chouang shuang shuang shwang  
chouei shui shui shwei  
chouen shun shun shwun Chouen-siao = Shun-xiao
chouo shuo shuo shwo  
ei ei ei ei  
eul er erh er  
fa fa fa fa  
fan fan fan fan  
fang fang fang fang  
fei fei fei fei  
fen fen fen fen  
feou fou fou fou  
fo fo fo fwo  
fong feng feng feng  
fou fu fu fu  
ha ha ha ha  
hai hai hai hai  
han han han han  
hang hang hang hang  
hao hao hao hau  
hei hei hei hei  
hen hen hen hen  
heng heng heng heng  
heou hou hou hou  
hi, si xi hsi xyi  
hia xia hsia sya  
hiai xie hsieh sye  
hiang xiang hsiang syang  
hiao xiao hsiao syau  
hie xie hsieh sye  
hien xian hsien syan  
hieou xiu hsiu syou  
hin xin hsin syin  
hing xing hsing sying  
hiong xiong hsiung syung  
hiu xu hsü syu  
hiuan xuan hsüan sywan  
hiue xue hsüeh sywe  
hiun xun hsün syun  
ho he he he  
he he he  
hong hong hung hung  
hou hu hu hu  
houa hua hua hwa Fa houa hiwan yi = Fahua xuanyi
houai huai huai hwai Houai-jang = Huai-rang
houan huan huan hwan  
houang huang huang hwang Houang-long = Huang-long
houei hui hui hwei Houei-k'o = Hui-ko
houen hun hun hwun  
houo huo huo hwo  
jan ran jan ran  
jang rang jang rang  
jao rao jao rau  
je ri jih r  
jen ren jen ren  
jeng reng jeng reng  
jeou rou jou rou  
jo ruo jo rwo  
re je re  
jong rong jung rung  
jou ru ju ru Jou-tsing = Ru-jing
joua rua jua rwa  
jouan ruan juan rwan  
jouei rui jui rwei  
jouen run jun rwun  
ka ga ka ga  
k'a ka k'a ka  
kai gai kai gai  
k'ai kai k'ai kai K'ai-yuan-sseu = Kai-yuan-si
kan gan kan gan  
k'an kan k'an kan  
kang gang kang gang  
k'ang kang k'ang kang  
kao gao kao gau Kao-tseu = Gao-Zu
k'ao kao k'ao kau  
kei gei kei gei  
ken gen ken gen  
k'en ken k'en ken  
keng geng keng geng  
k'eng keng k'eng keng  
keou gou kou gou Keou-kien = Gou Chien
k'eou kou k'ou kou  
ki ji chi ji  
k'i qi ch'i chi  
kia jia chia jya Kia-siang = Jia-xiang
k'ia qia ch'ia chya  
kiai jie chieh jye  
k'iai qie ch'ieh chye  
kiang jiang chiang jyang  
k'iang qiang ch'iang chyang  
kiao jiao chiao jyau  
k'iao qiao ch'iao chyau  
kie jie chieh jye  
k'ie qie ch'ieh chye  
k'ien qian ch'ien chyan  
kien, tsien jian chien jyan  
kieou jiu chiu jyou  
k'ieou qiu ch'iu chyou  
kin jin chin jin  
k'in qin ch'in chin  
king jing ching jing  
k'ing qing ch'ing ching  
kio jue chüeh jywe  
k'io que ch'üeh chywe  
kiong jiong chiung jyung  
k'iong qiong ch'iung chyung  
kiu ju chü jyu  
k'iu qu ch'ü chyu  
kiuan juan chüan jywan  
k'iuan quan ch'üan chywan  
kiue jue chüeh jywe  
k'iue que ch'üeh chywe  
kiun jun chün jyun  
k'iun qun ch'ün chyun  
ko ge ke ge  
k'o ke k'ê ke  
ge ke ge  
k'ö ke k'ê ke  
kong gong kung gung  
k'ong kong k'ung kung  
kou gu ku gu Kou-tsang = Gu-zang
k'ou ku k'u ku  
koua gua kua gwa  
k'oua kua k'ua kwa  
kouai guai kuai gwai  
k'ouai kuai k'uai kwai Fan K'ouai = Fan Kuai
kouan guan kuan gwan Kouan Long-p'eng = Guan Longfeng
k'ouan kuan k'uan kwan  
kouang guang kuang gwang Kouang-sieu = Guang-xiu
k'ouang kuang k'uang kwang  
kouei gui kuei gwei Kouei-fong = Gui-feng
k'ouei kui k'uei kwei K'ouei-tsi = Kui-ji
kouen gun kun gwun  
k'ouen kun k'un kwun  
kouo guo kuo gwo Kouo-ts'ing-sseu = Guo-qing-si
k'ouo kuo k'uo kwo  
la la la la  
lai lai lai lai  
lan lan lan lan  
lang lang lang lang  
lao lao lao lau  
leang liang liang lyang Leang (dynastie) = Liang
leao liao liao lyau  
lei lei lei lei  
leng leng leng leng  
leou lou lou lou  
li li li li  
lia lia lia lya  
lie lie lieh lye Lieou Song (dynastie = Liu Song
lien lian lien lyan  
lin lin lin lin  
ling ling ling ling  
lio lüe lüeh lywe  
liu liu liu lyou  
liu lyu  
liue lüe lüeh lywe  
lo luo luo lwo Lo-yang = Luo-yang ; Miao-lo = Miao-luo
le le le  
long long lung lung  
lou lu lu lu Lou = Lu
louan luan luan lwan  
loue luo luo lwo  
louen lun lun lwun  
ma ma ma ma  
mai mai mai mai  
man man man man  
mang mang mang mang  
mao mao mao mau  
mei mei mei mei  
men men men men  
meou mou mou mou  
mi mi mi mi  
miao miao miao myau  
mie mie mieh mye  
mien mian mien myan  
mieou miu miu myou  
min min min min  
ming ming ming ming  
mo mo mo mwo  
me me me  
moio mo mo mwo  
mong meng meng meng Mong-siun = Meng-xun
mou mu mu mu  
na na na na  
nai nai nai nai  
nan nan nan nan  
nang nang nang nang  
nao nao nao nau  
ne ne ne ne  
nei nei nei nei  
nen nen nen nen  
neng neng neng neng  
neou nou nou nou  
ngai ai ai ai  
ngan an an an Ngan Che-Kao = An Shi-gao
ngang ang ang ang  
ngao ao ao au  
ngen en en en  
ngeng eng eng eng  
ngeou ou ou ou  
ngo e e e  
ngo o o o  
ni ni ni ni  
niang niang niang nyang  
niao niao niao nyau  
nie nie nieh nye  
nien nian nien nyan  
nieou niu niu nyou  
nin nin nin nin  
ning ning ning ning  
nio nüe nüeh nywe  
niu nyu  
no nuo no nwo  
nong nong nung nung  
nou nu nu nu  
nouan nuan nuan nwan  
pa ba pa ba  
p'a pa p'a pa  
pai bai pai bai Pai-ma-sseu = Bai-ma-si
p'ai pai p'ai pai  
pan ban pan ban  
p'an pan p'an pan  
pang bang pang bang  
p'ang pang p'ang pang  
pao bao pao bau Fa-pao = Fa-bao ; Pao-kouei = Bao-gui
p'ao pao p'ao pau  
pei bei pei bei Pei-tao (école) = Bei-dao
p'ei pei p'ei pei  
pen ben pen ben  
p'en pen p'en pen  
peng beng peng beng  
p'eng peng p'eng peng  
p'eou pou p'ou pou  
pi bi pi bi  
p'i pi p'i pi P'i-t'an (école) = Pi-tan
piao biao piao byau  
p'iao piao p'iao pyau  
pie bie pieh bye  
p'ie pie p'ieh pye  
pien bian pien byan  
p'ien pian p'ien pyan  
pin bin pin bin  
p'in pin p'in pin  
ping bing ping bing Ping-tcheou = Bing-zhou
p'ing ping p'ing ping  
po bo po bwo Po-fa-tsou = Bo-fa-zu
p'o po p'o pwo P'o-t'eou = Po-tou
pou bu pu bu Pou-k'ong = Bu-kong
p'ou pu p'u pu P'ou-kouang = Pu-guang
sa sa sa sa  
sai sai sai sai  
san san san san  
sang sang sang sang  
sao sao sao sau  
sen sen sen sen  
seng seng seng seng  
seou sou sou sou  
sian xian hsien syan Sia = Xia
siang xiang hsiang syang Fa-siang = Fa-xiang ; Siang = Xiang.
siao xiao hsiao syau  
sie xie hsieh sye Sie Ling-yun = Xie Ling-yun ;
sieou xiu hsiu syou  
sin xin hsin syin Si-ming-sseu = Xi-ming-si
sing xing hsing sying Sing-houang = Xing-huang
siu xu hsü syu Fa-siu = Fa-xu
siuan xuan hsüan sywan Siuan (empereur) = Xuan,
siue xue hsüeh sywe  
siun xun hsün syun  
so suo so swo  
se se se  
song song sung sung  
sou su su su Sou-tcheou = Su-thou
souan suan suan swan  
souei sui sui swei Souei (dynastie) = Sui
souen sun sun swun Souen Ts'iuan = Sun Quan
sseu si ssu sz Sseu-fen-lu (école) = Si-fen-lu
ta da ta da Ta-houa-yen-sseu = Da-hua-yan-si
t'a ta t'a ta  
tai dai tai dai  
t'ai tai t'ai tai T'ai-kong Wang = Taigong Wang; Fa-t'ai = Fa-tai
tan dan tan dan  
t'an tan t'an tan  
tang dang tang dang  
t'ang tang t'ang tang T'ang (dynastie) = Tang
tao dao tao dau Tao-che = Dao-shi ; Fa-tao = Fa-dao
t'ao tao t'ao tau  
tcha zha cha ja  
tch'a cha ch'a cha  
tchai zhai chai jai  
tch'ai chai ch'ai chai  
tchan zhan chan jan Tchan-jan = Zhan-ran, Zhanlan
tch'an chan ch'an chan Tch'an = Chan
tchang zhang chang jang  
tch'ang chang ch'ang chang  
tchao zhao chao jau Fa-tchao = Fa-zhao
tch'ao chao ch'ao chau  
tche zhi chih jr Tche-cheng = Zhi-sheng ; Wei-tche-nan = Wei-zhi-nan
tch'e chi ch'ih chr Tch'en (dynastie) = Chen
tchei zhei chei jei  
tchen zhen chen jen  
tch'en chen ch'en chen  
tcheng zheng cheng jeng  
tch'eng cheng ch'eng cheng Tch'eng-kouan = Cheng-guan
tcheou zhou chou jou  
tch'eou chou ch'ou chou  
tcho zhuo cho jwo  
tchö zhe che je  
tch'ö che ch'e che  
tchong zhong chung jung Tchong-nan = Zhong-nan
tch'ong chong ch'ung chung  
tchou zhu chu ju Tchou-fa-lan = Zhu-fa-lan
tch'ou chu ch'u chu Tch'ou-yuan = Chu-yuan
tchoua zhua chua jwa  
tchouai zhuai chuai jwai  
tch'ouai chuai ch'uai chwai  
tchouan zhuan chuan jwan  
tch'ouan chuan ch'uan chwan  
tchouang zhuang chuang jwang Tchouang Tseu = Zhuang Zi
tch'ouang chuang ch'uang chwang  
tchouei zhui chui jwei  
tch'ouei chui ch'ui chwei  
tchouen zhun chun jwun  
tch'ouen chun ch'un chwun  
tchouo zhuo cho jwo  
tch'ouo chuo ch'o chwo  
tei dei tei dei  
t'ei tei t'ei tei  
ten den ten den  
teng deng teng deng  
t'eng teng t'eng teng  
teou dou tou dou  
t'eou tou t'ou tou  
ti di ti di Ti-louen (école) = Di-lun
t'i ti t'i ti Fa-t'i-mo-to = Fa-ti-mo-duo
tiao diao tiao dyau  
t'iao tiao t'iao tyau  
tie die tieh dye  
t'ie tie t'ieh tye  
tien dian tien dyan  
t'ien tian t'ien tyan T'ien-t'ai = Tiantai
tieou diu tiu dyou  
ting ding ting ding Ting-houei = Ding-hui
t'ing ting t'ing ting  
to duo to dwo  
t'o tuo t'o two  
de te de Tö-tsong (empereur) = De-zong
t'ö te t'e te  
tong dong tung dung Tong-tch'ouen = Dong-chun
t'ong tong t'ung tung  
tou du tu du Tou-chouen = Du-shun
t'ou tu t'u tu Fo-t'ou-teng = Fo-tu-deng
touan duan tuan dwan  
t'ouan tuan t'uan twan  
touei dui tui dwei  
t'ouei tui t'ui twei  
touen dun tun dwun Touen-houang = Dun-huang
t'ouen tun t'un twun  
tsa za tsa dza  
ts'a ca ts'a tsa  
tsai zai tsai dzai  
ts'ai cai ts'ai tsai Ts'ai Yin = Cai Yin
tsan zan tsan dzan  
ts'an can ts'an tsan  
tsang zang tsang dzang  
ts'ang cang ts'ang tsang  
tsao zao tsao dzau  
ts'ao cao ts'ao tsau Ts'ao-chan = Cao-shan
tsei zei tsei dzei  
tsen zen tsen dzen  
ts'en cen ts'en tsen  
tseng zeng tseng dzeng  
ts'eng ceng ts'eng tseng  
tseou zou tsou dzou  
ts'eou cou ts'ou tsou  
tseu zi tzu dz  
ts'eu ci tz'u tsz Ts'eu-ngen = Ci-en
tsi ji chi ji Tsi-ts'ie-ye = Ji-qie-ye ; Tsi-lo = Ji-luo
ts'i qi ch'i chi Ts'i-tcheou = Qi-zhou ; Ts'in-tsong = Qin-zong
tsiang jiang chiang jyang  
ts'iang qiang ch'iang chyang  
tsiao jiao chiao jyau  
ts'iao qiao ch'iao chyau  
tsie jie chieh jye  
ts'ie qie ch'ieh chye  
ts'ien qian ch'ien chyan  
tsieou jiu chiu jyou  
ts'ieou qiu ch'iu chyou  
tsin jin chin jin Tsin-kang-tche = Jin-gang-zhi
ts'in qin ch'in chin Ts'in-tsong = Qin-zong
tsing jing ching jing Tsing-ying-sseu = Jing-ying-si
tsing jing ching jing Tsing-si = Jing-xi
ts'ing qing ch'ing ching Ts'ing-tchao = Qing-zhao
tsio jue chüeh jywe  
ts'io que ch'üeh chywe  
tsiu ju chü jyu Tsiu-ts'iu Mong-sium = Ju-qu Meng-xun
ts'iu qu ch'ü chyu Ts'iuan-ya = Quan-ya
tsiuan juan chüan jywan  
ts'iuan quan ch'üan chywan Yu-ts'iuan-sseu = Yu-quan-si
tsiue jue chüeh jywe  
ts'iue que ch'üeh chywe  
tsiun jun chün jyun  
ts'iun qun ch'ün chyun  
tso zuo tso dzwo  
ts'o cuo ts'o tswo  
tsö ze tse dze  
ts'ö ce ts'e tse  
tsong zong tsung dzung Tsong-ying = Zong-yin
tsou zu tsu dzu  
ts'ou cu ts'u tsu  
tsouan zuan tsuan dzwan  
ts'ouan cuan ts'uan tswan  
tsouei zui tsui dzwei  
ts'ouei cui ts'ui tswei  
tsouen zun tsun dzwun Tsouen-che = Zun-shi
ts'ouen cun ts'un tswun  
ts'ung cong ts'ung tsung  
wa wa wa wa  
wai wai wai wai  
wan wan wan wan  
wang wang wang wang  
wei wei wei wei  
wen wen wen wen  
wo wo wo wo  
wong weng weng weng  
wou wu wu wu Wou-wai = Wu-wai
ya ya ya ya  
yang yang yang yang  
yao yao yao yau  
ye ye yeh ye  
yen yan yan yan  
yeou you yu you  
yi yi i yi  
yin yin yin yin  
ying ying ying ying  
yong yong yung yung  
yu yu yu  
yuan yuan yüan ywan  
yue yue yüeh ywe  
yun yun yün yun  
Retour

haut de la page