Dipamkara faisant une prédication Manavaka, le futur Shâkyamuni.