Maître du tripitaka Xuan-Zang

Grottes de Dunhuang